Vedtægter

Vedtaget 27. januar 2009
Senest revideret 25. februar 2020

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1
Foreningens navn er Magistra Vitae – Historisk Alumneforening.
Foreningen er hjemmehørende i København. 
Foreningen er stiftet den 27. januar 2009.


§ 2. Formål

Stk. 1
Foreningens formål er at give mulighed for at dyrke den fælles historiske interesse for studerende, færdige bachelorer og kandidater fra historiestudiet, Københavns Universitet. 

Stk. 2
Foreningen skaber kontakt ved at afholde faglige og sociale arrangementer til gavn for medlemmerne.

Stk. 3
Foreningen skal være et fagligt netværk samt fungere som et fagligt og socialt forum, som sigter på at give medlemmerne mulighed for at indgå i et historiefagligt fællesskab også efter endt studietid. 

Stk. 4
Kontakten skal bidrage til en udvidelse af de fremtidige kandidaters muligheder på arbejdsmarkedet. 

Stk. 5
Foreningen tilstræber at afholde mindst et arrangement per semester.


§ 3. Medlemskab

Stk. 1
For at blive medlem af foreningen skal man opfylde et af følgende krav:

• være indskrevet som studerende på historiestudiet på Københavns Universitet
• være færdig bachelor eller kandidat fra historiestudiet på Københavns Universitet
• være ansat på historiestudiet på Københavns Universitet.

Studerende med gymnasiesidefag eller tilvalg i historie fra Københavns Universitet kan også optages i foreningen.

Stk. 2
For at blive optaget i foreningen skal følgende ting oplyses:

• navn
• e-mail
• år for immatrikulering og evt. studiefærdiggørelse

Foreningen vil bruge medlemmernes oplysninger til at kommunikere via mailingliste om foreningens arrangementer og virke. 

Stk. 3
Ændringer i de i stk. 2 nævnte oplysninger skal oplyses til foreningen.

Stk. 4
Personer, der ikke opfylder en af de i stk. 1 nævnte betingelser for optagelse i foreningen, kan optages i foreningen efter godkendelse af bestyrelsen.

Stk. 5
Udmeldelse skal foregå ved skriftlig henvendelse til foreningen enten via brev eller e-mail.


§ 4. Kontingent og økonomi

Stk. 1
Foreningen har intet kontingent. Dog opkræves et indmeldelsesgebyr på 20 kr. ved optagelse i foreningen.

Stk. 2
Foreningen kan arbejde sammen med Saxo-Instituttet økonomisk ved enkeltstående arrangementer.

Stk. 3
Foreningen kan opkræve brugerbetaling i forbindelse med arrangementer for at sikre en sund økonomi.


§ 5. Generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse varetager den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen indkalder via e-mail medlemmerne til generalforsamling med mindst 1 måneds varsel og med angivelse af dagsorden.

Stk. 2
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i enten januar eller februar.

Stk. 3
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

• Formalia (valg af dirigent og referent)
• Godkendelse af dagsorden
• Bestyrelsens årsberetning og fremlæggelse af regnskab
• Valg af formand eller kasserer (se § 7, Stk. 2)
• Valg af bestyrelse + suppleant
• Valg af revisor
• Behandling af indkomne forslag
• Meddelelser
• Evt.

Stk. 4
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen, skal optages i dagsordnen.

Stk. 5
Opstillinger til bestyrelsen skal sendes til formanden senest 10 ugedage før generalforsamlingen. Senest 7 ugedage før generalforsamlingen sender formanden indkomne opstillinger, forslag til vedtægtsændringer og andre forslag ud til medlemmerne på e-mail.

Stk. 6
Med undtagelse af vedtægtsændringer, ændring af kontingent og beslutninger angående foreningens opløsning, træffes alle beslutninger på generalforsamlingen med simpelt flertal. Ved stemmelighed om et forslag bortfalder forslaget, da der så ikke har kunnet opnås flertal for det.

Stk. 7
Valg af bestyrelsen og revisor foregår ved skriftlig afstemning. Øvrige afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.

I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til én post, foretages ny skriftlig afstemning. Giver den nye afstemning også stemmelighed, trækkes lod mellem de to kandidater.

Stk. 8
Alle medlemmer har møde-, tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Hvert medlem må højest medbring een fuldmagt fra et andet medlem.


§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller på skriftlig anmodning fra 30 medlemmer eller 1/5 af foreningens medlemmer. I forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme indkaldelsesprocedure som for ordinære generalforsamlinger, jf. § 5, Stk. 1.

Stk. 2
Dagsordnen ved en ekstraordinær generalforsamling skal se således ud:

• Formalia (valg af dirigent og referent)
• [Punkt til årsagen for den ekstraordinære generalforsamling]
• Meddelelser
• Evt.


§ 7. Bestyrelsen

Stk. 1
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling til at varetage den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen tilstræbes at bestå af både færdige kandidater og studerende.

Stk. 2
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 6 menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er på valg forskudt hvert andet år, således at formanden samt tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens kassereren og de tre andre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen har desuden tre suppleanter, der træder ind i bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at træde ud midt i valgperioden. Suppleanterne sidder ligeledes for to år og vælges forskudt, således at de to er på valg i lige år og den tredje i ulige år. Valg til bestyrelsen kræver personligt fremmøde ved generalforsamlingen eller skriftlig tilkendegivelse.

Stk. 3
Valg af næstformand foregår internt i bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 4
Såfremt et medlem i løbet af en valgperiode udtræder af bestyrelsen, indtræder den længst siddende suppleant som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. Suppleanten overtager den resterende del af valgperioden, og ved førstkommende generalforsamling vælges en ny suppleant.

Stk. 5
Hvis antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer er under 3, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i slutningen af februar med valg til de ledige pladser i bestyrelsen.

Stk. 6
Bestyrelsen fordeler selv ansvaret for afviklingen af foreningens aktiviteter.

Stk. 7
Bestyrelsen holder møder, når formanden eller to af dens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller af næstformanden i tilfælde af formandens fravær. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

§ 8. Revision

Stk. 1
Ved den ordinære generalforsamling vælges en revisor blandt de fremmødte medlemmer. Revisoren kan med 4 ugers varsel bede om et møde med bestyrelsen, samt foretage et kasseeftersyn.

Stk. 2
Revisoren må ikke være et bestyrelsesmedlem eller en suppleant til bestyrelsen.


§ 9. Tegning

Stk. 1
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.


§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer støtter vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringer skal for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen, være sendt til bestyrelsen som et indkommet forslag, jf. §5 stk. 4.


§ 11. Foreningens opløsning

Stk. 1
Foreningen kan kun opløses på følgende måde: Ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, skal der være mindst 4/5 flertal for en opløsning af foreningen.

Stk. 2
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue overgå til Foreningen Finderup Lades Venner.


§ 12. Ikrafttræden af vedtægterne

Nærværende vedtægter træder i kraft fra den 27/1 2009.


Underskrevet af generalforsamlingens dirigent og referent 27/1 2009:


_____________________________   _____________________________
Vibe Skytte Christensen (dirigent)   Flemming Borg Nielsen (referent)


Underskrevet af generalforsamlingens dirigent og referent 30/1 2010:


_____________________________  _____________________________
Anders Dalsager (dirigent)  Tina Adele Hoff (referent)


Underskrevet af generalforsamlingens dirigent og referent 29/1 2011:


_____________________________  _____________________________
Anders Dalsager (dirigent)  Nanna Rinaldo Andersen (referent)Underskrevet af generalforsamlingens dirigent og referent 28/1 2012:


_____________________________  _____________________________
Anders Dalsager (dirigent)  Tine Sønderholm Jensen (referent)   Underskrevet af generalforsamlingens dirigent og referent 1/2 2014:


_____________________________  _____________________________
Kasper Toxværd (dirigent)  Nanna Rinaldo Andersen (referent)  

Underskrevet af generalforsamlingens dirigent og referent 2/2 2017:


_____________________________  _____________________________
Vibe Skytte Christensen (dirigent)     Sanne Aagaard Jensen (referent)  

Underskrevet af generalforsamlingens dirigent og referent 7/2 2018:


_____________________________  _____________________________
Sanne Aagaard Jensen (dirigent)       Katrin Driscoll (referent)  

Underskrevet af generalforsamlingens dirigent og referent 6/2 2019:


_____________________________  _____________________________
Sanne Aagaard Jensen (dirigent)       Lasse Rasmussen (referent) 

Underskrevet af generalforsamlingens dirigent og referent 23/2 2020:


_____________________________  _____________________________
Sanne Aagaard Jensen (dirigent)       Benedikte Karstoft (referent) 

Vedtægterne som pdf-fil

Standardforretningsorden for generalforsamling i Magistra Vitae (vedtaget 29/1 2011)